Kemikaalien käytönvalvoja koulutus valmistaa käytönvalvojan rooliin. Kemikaaliturvallisuuden noudattamisesta tuotantolaitoksista vastaa vastuuhenkilö, jota kutsutaan käytönvalvojaksi. Kemikaalien käytönvalvojan vastuulla on taata laitoksen turvallinen ja säädöstenmukainen toiminta. Tämä koulutus on suunnattu nykyisille ja tuleville kemikaaliteollisuuden käytönvalvojille sekä kaikille, jotka etsivät tietoa kemikaaliturvallisuudesta. Kurssilla käsitellään perusteellisesti kemikaalien ominaisuuksia, pakkaus- ja varastointiohjeistuksia sekä tutustutaan kattavasti kemikaaleja koskevaan lainsäädäntöön.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) vastaa kemikaalien, tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuudesta. Toiminnan harjoittajan on varmistettava, että käytönvalvoja on pätevä ja kykenee hoitamaan tehtävänsä moitteettomasti. Kemikaalien käytönvalvoja koulutuksen päätteeksi suoritetaan Tukesin vaatimukset täyttävä loppukoe, jonka hyväksytystä suorituksesta saa valmiudet toimia kemikaalien käytönvalvojana.

Tietoa kemikaalien käytönvalvoja koulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kaksi (2) työpäivää
Toteutustavat
Luokkahuone
Hinta
Koulutuksen hinta on 1 515 € + alv 24 %/luokkahuone.
Pätevyyden voimassaolo
Käytönvalvojana toimiseen riittää koulutuksen ja Tukesin tentin hyväksytty suorittaminen. Käytönvalvojalle ei ole asetettu muita muodollisia pätevyysvaatimuksia.
Koulutus omalle ryhmälle
Järjestämme myös ryhmäkoulutuksia!
Lue lisää sivun alareunasta.

Kemikaalien käytönvalvoja koulutuksen sisältö

Laajamittaisessa toiminnassa on oltava vähintään yksi tai useampi käytönvalvoja, joka huolehtii siitä, että vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi tehdään asianmukaisesti. Käytönvalvojan rooli määritellään lain 29 §:ssä, joka käsittelee vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallista käsittelyä, sekä asetuksen 12 §:ssä, joka koskee vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvontaa.

Yleistä kemikaaliturvallisuudesta

 • Määräykset ja lainsäädäntö
 • Lupa- ja ilmoitusmenettely
 • Vaaralliset kemikaalit
 • Riskien ennakointi

Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi

 • Vaarallisten kemikaalien varastointi ja teollinen käsittely
 • Luokitukset
 • Yleiset pakkausmääräykset
 • Merkinnät
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Kemikaaliturvalliset tilat

Kemikaalien käytönvalvojan rooli

 • Nimeäminen
 • Tehtävät ja vastuut
 • Koulutusvaatimukset

Harjoitukset ja loppukoe

 

Kemikaalien käytönvalvoja koulutuksen tavoite, säädökset ja standardit

Vastuuhenkilö eli kemikaalien käytönvalvoja huolehtii siitä, että vaaralliset kemikaalit käsitellään ja varastoidaan asianmukaisesti. Tämän koulutuksen tavoite on valmistaa käytönvalvojan rooliin sekä kehittää turvallisuusosaamista vaarallisten kemikaalien varastoinnissa ja tuotantolaitoksien toiminnassa. Koulutuksen saanut yksilö hallitsee tuotantolaitoksen toimintatavat, tuntee voimassa olevat säädökset, lait ja lupaehdot sekä pystyy täyttämään turvallisuusvaatimukset.

Kemikaaleja koskevat säädökset:

 • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (Tukes 390/2005)
 • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (Tukes 685/2015)
 • Asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (Tukes 856/2012) muutoksineen
 • Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista (Tukes 59/1999), luku 8 (Varastosäiliöt ja putkistot)
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä (Tukes 313/1985) muutoksineen, luvut 5 ja 6
 • Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (Tukes 576/2003)

Vaarallisia kemikaaleja koskevat standardit:

 • SFS 3350 Palavien nesteiden varastopaikka ja siellä olevat palavan nesteen käsittelypaikat
 • SFS 3357 Palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto
 • SFS 5491 Vaaralliset kemikaalit. Säiliöiden merkitseminen
 • SFS-käsikirja 59 Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu, palavat nesteet ja kaasut

Tutustu myös Nestekaasun käytönvalvojan koulutukseen!

Kemikaalien käytönvalvojan koulutus omalle ryhmälle

Järjestämme Kemikaalien käytönvalvoja koulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Tilaa oma koulutus soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Pyydä koulutustarjous

Pyydä koulutustarjous