Jokaisella ratatyöllä tulee olla ratatyövastaava, joka huolehtii työn liikenneturvallisuudesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä, kuten ilmoituksista, luvista ja ratatyön suojaamisesta. RTV-koulutuksessa saadaan pätevyys ratatyövastaavan tehtävään.

Ratatyövastaavalle kuuluu ratatyön rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tehtävät ja toimenpiteet. Ratatyövastaava huolehtii viestinnästä oman ratatyöalueensa ja liikenteenohjauksen kanssa.

RTV-koulutus toteutetaan monimuotoisena teoriaopintojen sekä aidossa työympäristössä tapahtuvan harjoittelun avulla. Koulutuksen kesto on 5 päivää. Koulutuksessa osallistujalla tulisi olla käytettävissään kannettava tietokone tai tabletti.

Tietoa RTV koulutuksesta (Ratatyövastaavan peruskoulutus)

Koulutusaika
Koulutuksen kesto on 6 päivää.

SAT Logo valk rgb 300

Koulutuksen hinta
Pyydä tarjous koulutuksesta.
Pätevyyden voimassaolo
Yksi (1) vuosi. Pätevyyden ylläpito tapahtuu vuoden välein suoritettavalla päivän mittaisella kertauskoulutuksella.
Koulutus omalle ryhmälle
Koulutuksen hinta alkaen 7 900 €/ryhmä (1-5 osallistujaa) ja 13 900 €/ryhmä (6-10 osallistujaa). Lue lisää sivun alareunasta.

Koulutus järjestetään yhteistyössä SAT koulutuspalveluiden kanssa.

Ratatyövastaavan koulutuksen ennakkovaatimukset

RTV-koulutuksiin voivat osallistua kaikki 18– 67-vuotiaat koulutusohjelmakohtaisesti määriteltyjen lähtöedellytysten täyttyessä. Lisäksi rautatieturvallisuuteen vaikuttaviin tehtäviin valtion rataverkolla liittyy terveydentilaa koskevia vaatimuksia. Koulutukseen osallistuvan tulee olla suomen kielen taitoinen.

Koulutukseen osallistuvalta edellytetään voimassa olevaa

 • Ratatyöturvallisuuspätevyyttä (Turva)
 • Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA) -koulutusta
  • Koulutuksen suorittamista ei edellytetä, mikäli henkilöllä on voimassa jokin seuraavista
   • Liikenneohjaajapätevyys
   • Ratapihaliikenneohjaajapätevyys
   • Työpätevyys
 • Työturvallisuuskorttia tai vastaavaa

Vähintään kuuden (6) kuukauden käytännön työkokemus radanpitoon liittyvistä maastotehtävistä. Osallistujan tulee osoittaa työkokemuksensa kesto koulutuslaitokselle annettavalla työtodistuksella.

Väylä edellyttää, että rautatieturvallisuuteen vaikuttavissa tehtävissä toimivien osalta noudatetaan Liikenne- ja viestintäviraston julkaisemaa ”Raideliikenteen turvallisuustehtävissä toimivien terveydentila- ja soveltuvuussuositukset” -ohjetta. Lisäksi, tehtävässä toimivilta edellytetään rautatiepsykologin soveltuvuusarviointia.

Toistaiseksi tehtävässä toimivilta ei edellytetä rautatiepsykologin soveltuvuusarviointia. Listaus rautatiepsykologeista löytyy täältä.

RTV-koulutuksessa käytetään paljon oppimisympäristö Eerokkia, jossa suoritetaan ennakkotehtävät, koulutuksen aikaiset tehtävät, kokeet ja palautteet. Koulutuksessa osallistujalla tulisi olla käytettävissään kannettava tietokone tai tabletti. Ilmoittautumisessa tarvitaan osallistujan henkilökohtainen sähköposti käyttäjätunnuksen luomiseksi.

Lue myös: Väyläviraston radanpidon turvallisuuskoulutusohjeistukset päivittyivät – huomaa nämä 4 kohtaa

RTV koulutuksen suorittaminen

RTV-koulutus toteutetaan monimuotoisena yhteensä neljä päivää kestävien teoriaopintojen sekä aidossa työympäristössä tapahtuvan päivän mittaisen työnopastuksen avulla. Koulutuksen maastopäivään osallistuminen edellyttää säänmukaista turvavarustusta (kypärä, turvakengät, muu kuin oranssi varoitusvaatetus).

RTV koulutuksen tavoitteet

RTV-koulutuksessa käsitellään Väylän vaatiman suunnatun koulutuksen asiasisällöt (Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset).

 • Tuntee rautatiealueella työskentelyn ja liikkumisen periaatteet
 • Osaa ratatyön suunnitteluun liittyvät ratatyövastaavan vastuulla olevat asiat ja hahmottaa koko suunnitteluprosessin ja sen tärkeyden
 • Osaa ja tuntee ratatyövastaavan tehtävät ja vastuut ratatyössä
 • Tuntee rautatien merkit, opasteet ja opastimet, ja osaa niiden käytön ratatyössä
 • Osaa tehdä nopeusmuutoksiin liittyvät toimenpiteet maastossa
 • Tuntee liikennöinnin periaatteet
 • Tuntee liikenteenohjauksen periaatteet ja osaa toimia liikenteenohjauksen ohjauksessa myös liikennöintiin liittyvissä asioissa
 • Osaa käyttää viestintävälineitä ja järjestelmiä sekä hallitsee määrämuotoisen ja täsmällisen rautatieturvallisuuteen liittyvän viestinnän
 • Osaa tehdä maastossa ratatyön suojaamiseksi tarvittavat toimenpiteet
 • Osaa ohjata ja valvoa työkoneiden ja liikkuvan kaluston käyttöä ratatyöalueilla
 • Osaa tehdä jännitekatkomenettelyyn liittyvät ratatyövastaavan suorittamat toimenpiteet ja ymmärtää sähköradalla työskentelyyn liittyvät erityisvaatimukset
 • Osaa tulityöhön, kaivu-, räjäytys- ja louhintatyöhön liittyvät erityismenettelyt
 • Tuntee tunneleissa työskentelyyn liittyvät erityismenettelyt
 • Osaa poistaa tasoristeyksen varoituslaitoksen käytöstä ja ottaa sen takaisin käyttöön ja osaa tehdä tarvittavat ilmoitukset
 • Osaa toimia oikein onnettomuus- ja hätätilanteissa
 • Tuntee koko ratatyömenettelyn prosessin ja ymmärtää sen jokaisen vaiheen merkityksen rautatieturvallisuuteen
 • Kirjallinen teoriakoe tai osaamisen varmentaminen verkko-oppimisympäristössä Eerokissa
 • Hyväksytysti suoritetut tehtävät
 • käytännön harjoittelutehtäviä kouluttajan opastamana
 • Koulutuksen päätteeksi suoritetaan käytännön koe, joka kattaa kaikki ratatyövastaavan perustehtäviin kuuluvat osa-alueet

Muuta erityistä RTV koulutuksesta

RTV-koulutuksen aikana osallistujalla tulee olla käytössään verkkoyhteydellä varustettu tietokone.

Ratatyövastaavan koulutus uusii myös Turva-pätevyyden seuraavan viiden vuoden ajalle.

Väylän edellytysten mukaisesti pätevyys pysyy voimassa, kun pätevyyden haltija osallistuu kalenterivuosittain kertauskoulutukseen ja käy terveystarkastuksissa vaadittavin määräajoin.

RTV koulutus omalle ryhmälle

Järjestämme ratatyövastaavan koulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin tai SAT koulutuspalveluiden koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutuksen hinta alkaen on 7 900 €/ryhmä.

Pyydä koulutustarjous