​Sähkötyöturvallisuus- ja SÄTKY-koulutukset – mistä niissä on kyse ja miten ne eroavat toisistaan?

Alertumin asiakaspalveluun otetaan säännöllisesti yhteyttä, kun halutaan tietää sähkötyöturvallisuuden eri koulutusten eroista. Pyrimme alla vastaamaan yleisimmin esitettyihin kysymyksiin.

SFS 6002 sähkötyöturvallisuus, mitä koulutus sisältää?

”SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus” on standardi, joka asettaa vaatimukset turvalliseen sähkölaitteistojen käyttöön ja niiden läheisyydessä työskentelyyn. Nämä vaatimukset koskevat kaikkea käyttöä, asennusta ja kunnossapitoa.

SFS 6002 standardin mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus on yleinen koulutus, joka sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Keskeisiä käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa sähkön aiheuttamat vaarat, sähköstä johtuvat tapaturmat ja sähkötyöturvallisuutta koskevien säädösten tunteminen. Samoin käydään läpi tärkeimmät sähkötyön tekemiseen liittyvän työn organisointi ja henkilöiden vastuut. Koulutuksen muussa sisällössä pyritään ottamaan huomioon ne tehtävät, joissa koulutukseen osallistuvat henkilöt toimivat. Standardin X 3 liitteessä sanotaan, että koulutuksen tulisi olla kohdennettu koulutettavien työtehtäviin.

Kenelle SFS 6002 sähkötyöturvallisuuden koulutus on tarkoitettu?

Kaikille sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä työskenteleville on annettava tehtäväkohtainen perehdytys tai opastus. Lisäksi sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan lukien työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, on annettava sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus. Koulutus pitää kohdentaa koulutettavien työtehtäviin ja ymmärtämisestä on varmistuttava. Koulutus on uusittava viiden vuoden välein. Sähköturvallisuuslaki velvoittaa noudattamaan sähkötöissä standardia SFS 6002.

SÄTKY-koulutukset

Niin kutsuttuja SÄTKY-koulutuksia löytyy kahta lajia, eli

SFS 6002 SÄTKY -koulutus

SFS 6002:n mukaan suurjännitelaitteistoissa työskenteleville henkilöille annettavaan yleiseen sähkötyöturvallisuuskoulutukseen tulee sisällyttää alalla yleisesti käytössä olevat käyttötoiminnan yhteiset turvallisuusperiaatteet. SFS 6002 Sätky -koulutus on standardin mukainen suurjännitelaitteistoissa työskenteleville kohdennettu sähkötyöturvallisuuskoulutus.

Kenelle SÄTKY -koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on kohdennettu kaikille sähköalan suurjännitetöitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Koulutus täyttää työnantajalle (esimerkiksi sähköverkko ja verkostourakointiyhtiöt) kuuluvan sähköturvallisuuslain mukaisen koulutusvelvoitteen.

Koulutus sisältää muun muassa sähkön aiheuttamat vaarat, sähköistä johtuvat tapaturmat ja suurjännitetöiden sähköturvallisuuteen ja käyttötöihin liittyvän suunnittelun ja toteutuksen erityispiirteet. Koulutus antaa perusteet toimia ja suorittaa sähköasennuksia turvallisesti. Työnantaja täyttää koulutuksen myötä sähköturvallisuuslain ja Sähkötyöturvallisuusstandardin velvoitteen toimialakohtaisesta sähköturvallisuuskoulutuksesta. Useimmat verkkoyhtiöt vaativat urakoitsijoiltaan tämän koulutuksen suorittamisen.

SFS 6002 Teollisuus SÄTKY -koulutus

Teollisuus SÄTKY -koulutus on nimensä mukaisesti teollisuus ja voimalaitoshenkilöstölle räätälöity sähkötyöturvallisuuskoulutus, joka myöskin täyttää SFS 6002 -standardin vaatimukset.

Miten osallistua sähkötyöturvallisuuden koulutuksiin?

SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskoulutusta löytyy kaikille avoimena koulutuksena Alertumin verkkosivuilta. Voit pyytää tarjouksen koulutuksesta Alertumilta: koulutus@alertum.fi, 010 320 5772 tai jättää meille tarjouspyynnön verkkosivuillamme.