Avoimen ja yrityskohtaisen koulutuksen erot

Avoimet koulutukset ovat kaikille avoimia koulutustilaisuuksia, joihin ilmoittaudutaan etukäteen Alertumin verkkosivuilla. Avoimissa koulutuksissa käytetään toimialojen vakiomateriaaleja ja kouluttaja muokkaa päivän kulkua lennosta osallistujakunnan mukaisesti. Alertumin koulutuksista valtaosa on avoimia koulutuksia, mutta yrityskohtaisia koulutuksia järjestetään jatkuvasti enemmän. Yrityskohtainen koulutus on järjestetty nimensä mukaisesti tietylle yritykselle, ja koulutuksessa otetaan spesifisti huomioon yrityksen toimiala ja erityistarpeet. Yrityskohtaista koulutusta voidaan täydentää eri asiantuntijoiden puheenvuoroilla ja yrityksen omalla materiaalilla.

Niin avoin kuin yrityskohtainenkin koulutus ovat omine erikoispiirteineen erinomaisia tapoja kouluttaa eri aihealueita. Omat kokemukseni tulevat lähinnä työturvallisuus- ja tulityökoulutuksista. Tässä artikkelissa keskityn eroavaisuuksiin pääasiassa työturvallisuuskoulutusten osalta.

Helppo saavutettavuus ja mutkattomat järjestelyt

Alertum järjestää tällä hetkellä avoimia kursseja yli 30 paikkakunnalla, joten yritysten on helppo tilata yksittäisille työntekijöille koulutuksia parhaaksi katsomallaan aikataululla. Kun työtehtävät antavat myöden, on helppo lähettää koulutusta tarvitseva työntekijä nopeallakin aikataululla koulutukseen, ilman koulutukseen liittyviä järjestelyitä. Työnantajan vastuulle jää työtehtävien organisointi koulutuksen ajan sekä ilmoittautumisen tekeminen. Lounas ja kahvitukset on järjestetty koulutukseen sisältyväksi, eli koulutukseen osallistujan tehtäväksi jää ainoastaan saapua paikalle ajoissa avoimin mielin.

Tarvittaessa Alertum järjestää myös yrityskohtaisen koulutuksen ”avaimet käteen” periaatteella, jolloin koulutusta tarvitseva yritys järjestää vain koulutettavat paikalle. Tämä malli vaatii koulutusta tarvitsevalta yritykseltä enemmän työstöä aikataulujen ja henkilöstön resursoinnin osalta, mutta vähentää kokonaisuudessaan yrityksen vastuulla olevia järjestelyitä. Työntekijöille vieraassa paikassa kouluttautuminen antaa mahdollisuuden keskittyä koulutukseen ilman arkeen liittyviä häiriöitä.

Useimmiten yrityskohtainen koulutus järjestetään kuitenkin yrityksen omissa tiloissa, jolloin on tarpeen järjestellä asiat siten, että koulutukseen käytettävät tilat ovat käytettävissä. Loma-ajat, nopeat muutokset töiden määrässä ja henkilöstön muut ennalta-arvaamattomat tekemiset voivat aiheuttaa haasteita koulutuksen onnistuneelle järjestämiselle. Yrityksen itsensä järjestämän koulutuksen etu on toisaalta se, että työntekijät voivat useimmiten osallistua koulutukseen tutussa ympäristössä ja esimerkiksi tauoilla hoitaa pois juoksevia työasioita omassa työympäristössään.

Koulutustilojen tulee soveltua kouluttamiseen

Alertum varmistaa itsensä järjestämien ja avoimien koulutusten osalta omilla laadunvalvontamenetelmillään, että sekä yrityskohtaisissa että avoimissa koulutuksissa koulutustilat ja materiaalit ovat riittävät koulutuksen onnistumisen kannalta.

Koulutustilojen varusteluun kuuluu aina vähintään videotykki ja fläppitaulu sekä asianmukaiset osallistujille tarkoitetut fyysiset elementit, kuten tuolit, pöydät, koulutusmateriaalit ja kynät. Joihinkin koulutuksiin, kuten tulityökoulutuksiin ja ensiapukoulutuksiin, kuuluu käytännön harjoituksia ja niille on varattava erityisesti tilaa.

Yrityksen tiloissa järjestettävissä koulutuksissa yrityksen tulee luonnollisesti varmistaa edellä mainitut perusasiat koulutusvihkoja ja kyniä lukuun ottamatta. Jokaisen koulutuksen päätteeksi kerätään koulutuspalaute, jonka pohjalta Alertum kehittää edellä mainittuja koulutuksen tiloihin liittyviä asioita.

Avoin koulutus luo vuoropuhelua

Suurin ero koulutuksien välillä näkyy koulutusmateriaalien, opetusmenetelmien ja oppimisen aihealueella.

Avoin koulutus sisältää etukäteen valitun toimialan mukaiset vakiomateriaalit, jotka saadaan koulutusta hallinnoivalta katto-organisaatiolta. Esimerkiksi työturvallisuuskorttikoulutuksien materiaalit tuottaa katto-organisaatio Työturvallisuuskeskus. Kouluttajalla on varsin laajat mahdollisuudet tuoda omia materiaalejaan vakiomateriaalien kylkeen, mutta yrityskohtaisia aihealueita ei koulutuksen luonteen vuoksi voida käsitellä.

Avoimiin koulutuksiin osallistuvien toimialojen kirjo on usein erittäin laaja. Kouluttaja pystyy ottamaan tästä toimialojen kirjosta koulutuksellisen hyödyn herättelemällä keskustelua eri toimialoja edustavien henkilöiden kesken esimerkiksi eri toimialojen erilaisista työturvallisuuden säännöistä ja käytännöistä. Useissa koulutuksissa on syntynyt erittäin hedelmällisiä keskusteluja erityisesti rakennusalan ja teollisuuden toimijoiden välille.

Kouluttajan tehtävä on luonnollisesti ohjata keskustelua siten, että mahdollisimman hyvä koulutuksellinen hyöty saavutetaan. Nykyaikaisen työturvallisuuskoulutuksen painopiste on työturvallisuusasenteen kehittämisessä ja asenne kehittyy parhaiten hyvin ohjatussa vuoropuhelussa. Parhaimmillaan avoin työturvallisuuskoulutus edistää henkilökohtaisen työturvallisuusasenteen tuuletuksessa ja antaa samalla tietopohjaa käytännön työturvallisuustekojen aloittamiseen tai jatkamiseen.

Yrityskohtainen koulutus mahdollistaa räätälöinnin

Yrityskohtaisen koulutusten arvo on omalla tavallaan myös hyvin merkittävä. Työturvallisuuskeskuksen näkemys yrityskohtaisen koulutuksen järjestämiseen on hyvin salliva. Tämä antaa mahdollisuuden syvälliseenkin räätälöimiseen yhdessä kouluttajan ja tarvittaessa myös muiden Alertumin asiantuntijoiden kanssa. Koulutus voidaan järjestää tarvittaessa esimerkiksi turvapuistossa, jossa päästään erinomaisella tavalla käytännön työturvallisuuden toteutumisen kannalta tärkeiden konkreettisten asioiden äärelle.

Yritys voi tuoda räätälöidyssä koulutuksessa itselleen tärkeitä painopistealueita esiin. Oman turvallisuushavaintomallin esittely, työturvallisuuden tilastotiedot ja jopa mahdolliset uudet, turvalliset työmenetelmät ovat kaikki sellaista materiaalia, joita yritykset ovat viime aikoina halunneet ottaa osaksi työturvallisuuskorttikoulutusta.

Erityisesti ryhmätöiden arvo nousee korkeaksi, kun saadaan työyhteisö koolle miettimään etukäteen mietittyjä teemoja, tai sitten työturvallisuuskoulutus itsessään etsii näitä teemoja. Myös yrityskohtaiset esimerkit vaikkapa läheltä-piti-tilanteista ja tapaturmista ovat erinomainen lisä koulutuksen sisältöön.

Koulutuksen tilaaja voi tarvittaessa antaa koulutuksessa puheenvuoron omille työturvallisuuden asiantuntijoille tai tilata osaan koulutusta jonkin alan erityisasiantuntijan puheenvuoron suoraan Alertumilta.

Toistaiseksi kovinkaan moni yritys ei ole vielä käyttänyt hyödykseen kaikkia yrityskohtaisen työturvallisuuskoulutuksen elementtejä luodakseen itselleen parhaan mahdollisen työturvallisuuskoulutuksen. Suosittelen yrityksiä ottamaan rohkeasti yhteyttä Alertumiin ja haastamaan meidät kumppaniksenne parhaan työturvallisuuskoulutuksen suunnitteluun.

Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi ja koulutuksen kehittäminen

Alertum pyytää oppilailta sähköisen palautteen jokaisen koulutuksen yhteydessä. Lisäksi kouluttaja ja Alertum saavat palautetta myös muita kanavia pitkin. Avoimissa koulutuksissa materiaalin sisältöön ja rakenteeseen ei välttämättä ole mahdollista tehdä kovin suuria muutoksia yksittäisen palautteen pohjalta.

Avoinkin koulutus kuitenkin muuttuu ajan kanssa palautteiden pohjalta niin, että se kykenee tarjoamaan mahdollisimman paljon koulutuksellista hyötyä oppilaille niin Työturvallisuuskeskuksen materiaalien kuin varsinkin kouluttajan omien materiaalien osalta. Kerääntyneellä palautteella on myös vaikutusta kouluttajan koulutustapaan ja muihinkin koulutukseen liittyviin elementteihin. Koulutuksen vaikuttavuuden jälkiseuranta taas jää avoimien koulutuksien osalta yleensä kokonaan tekemättä, jolloin tätä kautta saatu, ehkä tärkein, palaute jää saamatta.

Yrityskohtainen koulutus antaa erinomaisen mahdollisuuden koulutuksen kehittämiseen palautteen perusteella. Yritys voi esimerkiksi luonnostella oman palautteenantomallin, jota käyttämällä voidaan pyrkiä mittaamaan, onko koulutus tarjonnut onnistuneesti koulutuksen tavoitteiden mukaista osaamista. Lisäksi yrityksellä on hyvä mahdollisuus seurata koulutuksen vaikutusta muillakin menetelmillä.

Niin yrityskohtainen kuin avoinkin koulutus ovat oikeissa käsissä erinomaisia työvälineitä työturvallisuusosaamisen parantamiseen ja asenteiden muutokseen. Erityisesti yrityskohtaisten koulutusten hyötypotentiaali on mielestäni vielä valtaosin käyttämättä ja tältä osin katseeni suuntautuu tulevaisuuteen ja uusiin mahdollisuuksiin tehdä hyvä työturvallisuusyhteistyötä yritysten kanssa kehittääksemme koulutuksista yhä parempia.

Tämän blogitekstin on kirjoittanut Alertumin turvallisuuskouluttaja Jouko Punola.

Tutustu koulutuksiimme

Ota yhteyttä