Henkilöstön koulutus lisää työnantajan oikeusturvaa

Olisi pitänyt tehdä. Miksei meillä huolehdittu? Kenen vika? Työnantajan tehtäviin sisältyy niin velvoitteita kuin niistä seuraavia vastuita. Ja varsinkin kun kyse on työturvallisuudesta, velvoitteiden täyttäminen ja henkilöstön osaamisen varmistaminen voivat säästää esihenkilöt monelta sotkulta.

Osa työnantajan velvoitteista liittyy työntekijöiden kohtelun ja esimiestoiminnan eettisyyteen, kun taas osa sovittuihin pelisääntöihin, joita säädetään kansallisella lainsäädännöllä. Yleisesti voidaan todeta, että velvoitteet edellyttävät kaikkia yhteisön jäseniä toimimaan tietyn koodin mukaisesti. Tästä huolimatta vastuut rajataan oikeudellisessa mielessä koskemaan etenkin tiettyjä vastuuhenkilöitä. Näistä vastuista yleisimpiä ovat johdon vastuut ja esimiesvastuut, jotka koskevat eritoten päätäntä-, määräys- sekä valvonta-asemassa olevia, direktio-oikeutta käyttäviä yhteisön jäseniä. Ja pahimmillaan vastuuton toiminto voidaan arvioida tahalliseksi tai tuottamukselliseksi, jolloin vastuun kantajalle voi langeta sakko tai jopa vankeustuomio.

Velvoitteet pitää ja kannattaa jalkauttaa

Monitasoisessa organisaatiossa ei riitä, että johtaja tuntee yhteisöänsä, toimialaansa ja henkilöstöään koskevat velvoitteet ja määräykset, vaan ne pitää jalkauttaa koko työyhteisöön. Jalkautuksen tason taas määrittää vastuuhenkilön tehtävänkuva ja asema yhteisössä. Jokaisen ammattiosaaminen, koulutus, perehdytys ja henkilökohtaiset edellytykset tulee olla riittävällä tasolla niin oman tehtävänsä hallitsemiseen kuin myös esimiesvastuiden kantamiseen.

Kun edellä mainitut asiat on huomioitu henkilöstön kehittämisen ja rekrytoinnin puolesta, jää yhteisön johdon vastuulle vielä työn suunnittelu, resursointi ja valvonta. Mitä paremmin henkilöstö on tehtäviinsä perehdytetty ja koulutettu jokaisella tasolla, sitä paremmin se tukee yhteisön johtamista tehokkaalla, turvallisella sekä vastuullisella toiminnallaan – ja lisää työnantajan oikeusturvaa työturvallisuuskysymyksissä.

Työnantajalla on huolehtimisvelvoite

Työturvallisuuslainsäädännöllä on pyritty parantamaan työympäristöä ja -olosuhteita sekä ennaltaehkäisemään työstä tai työympäristöstä ihmisille koituvaa haittaa. Työturvallisuuslaki velvoittaa turvalliseen toimintaan niin työnantajaa kuin työntekijääkin, huomioiden myös vuokratyövoiman. Työnantajalle on säädetty työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyen yleinen huolehtimisvelvoite, jossa työnantajan tulee käytettävissään olevin keinoin varmistaa henkilöstön turvallisuus ja terveys. Kun jotain sattuu, todistustaakka varautumisesta ja huolehtimisesta lankeaa raskaana työnantajalle ja myös sen yksittäisille edustajille.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huomioimaan työn teettämisen lähtökohtana työn edellyttävän ammattitaidon ja erityispiirteet. Niin työntekijällä kuin myös vuokratyöntekijällä tulee olla riittävä ammattitaito, kokemus ja soveltuvuus suoritettaviin tehtäviin. Työnantajan tulee lisäksi huolehtia riittävästä perehdytyksestä työhön, työpaikan olosuhteisiin sekä työsuojeluun ja -terveyteen liittyviin järjestelyihin. Yhteisillä työpaikoilla entisestään kasvavista vastuista on säädetty niin ikään työturvallisuuslailla.

Kun sattuu ja tapahtuu

Kun jokin henkilöriski työpaikalla konkretisoituu työtapaturmana, ilmoitetaan siitä viipymättä vakuutusyhtiön lisäksi Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Vakavissa työtapaturmissa ilmoitus tehdään myös poliisille tutkinnan aloittamiseksi. Tapaturman tapahduttua on keskeistä huolehtia uhrin hoidosta sekä tapaturman aiheuttaman tekijän vaarattomaksi tekemisestä. Näitä toimenpiteitä seuraa tapaturman tutkinta, jossa työnantajan näkökulmasta tutkitaan muun muassa seuraavia seikkoja:

Onko työntekijä koulutettu ja perehdytetty asianmukaisesti ja dokumentoidusti:

 • suoritettavaan työhön?
 • työvälineisiin?
 • turvallisiin työtapoihin?
 • henkilösuojaimiin?

Onko työnantaja täyttänyt huolehtimisvelvoitteensa:

 • arvioimalla työn ja työympäristön riskejä?
 • arvioimalla henkilön kokemusta, koulutusta ja ominaisuuksia suhteessa työn vaatimuksiin?
 • kouluttamalla henkilön asianmukaisesti riittävän ammattitaidon ja turvallisen työskentelyn kannalta?
 • kouluttamalla riittävän määrän ensiaputaitoista henkilöstöä työn luonteen huomioiden?
 • arvioimalla työmenetelmien ja välineiden turvallisuuden ja soveltuvuuden työhön?

Työnantajan huolehtimisvelvoitteen noudattamisen taso määrittää tutkintalinjan ja seuraamukset. Moni edellä mainituista vastuista ja velvoitteista liittyy vahvasti perehdyttämiseen ja työnohjaamiseen. Näitä vaiheita edeltää yleensä toimiala- ja työkohtainen ammatti- ja pätevyyskoulutus, jolla työntekijän perusosaaminen osoitetaan koulutussisällön ja pätevyystodistuksen muodossa.

Koulutustarpeet suurennuslasin alle

Henkilöstön kouluttamistarpeisiin vaikuttavat monet seikat, joiden arvioiminen on niin ikään työnantajan huolehtimisvelvollisuuden piirissä. Koulutustarvetta aiheuttaa muun muassa:

 • muutokset työympäristössä, -olosuhteissa ja -välineissä
 • muutokset työtehtävissä tai työkierto
 • tiedon puolittuminen
 • muuttuva teknologia ja palvelut
 • muutokset yrityksen toiminnassa.

Osa tehtävistä töistä on myös luvanvaraisia ja luvan saaminen vaatii niin koulutusta kuin myös osaamisen osoittamista pätevyyksillä. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi työt tie- ja rataverkoilla sekä sähkö- ja tulityöt. Lupaa voivat vaatia myös työkoneiden käyttö ja kuljettaminen sekä jo pelkästään oleskelu tietyillä rajatuilla työmaa-alueilla. Pätevyyksiä ja lupia voivat edellyttää viranomaiset, pääurakoitsijat, tilaajat tai vaikkapa vakuutusyhtiöt. Yhteisenä tekijänä on kuitenkin se, että työtä ei voida suorittaa ilman asianmukaista koulutusta ja pätevyyden osoittamista.

Lakisääteisen koulutussuunnitelman porkkana

Koulutustarpeiden muuttuessa tulisi yrityksen koulutussuunnittelun olla rullaava prosessi, jossa uudet koulutustarpeet tunnistetaan ja niitä arvioidaan jatkuvasti, koulutussuunnitelmaa päivittäen. Itse asiassa yhteistoimintalaki velvoittaa yli 20 hengen yritykset laatimaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman, mutta tarjoaa koulutuksen tueksi koulutusvähennystä. Myös pienemmät yritykset voivat saada koulutusvähennystä, kunhan koulutussuunnitelma on tehty.

Osaamisen ylläpitäminen ja kouluttautuminen on koko työyhteisön ja työnantajan etu. Tutustu Alertumin laajaan turvallisuuskoulutustarjontaan ja varmista, että teillä töitä tehdään kaikki velvoitteet huomioiden.