Työmaaperehdytys avainasemassa nostotöiden turvallisuudessa

Nostureiden ja nostoapuvälineiden käytössä tapahtuu vuosittain lukuisia läheltä piti -tilanteita ja vakavia tapaturmia, ihan täällä Suomessa. Nostotyöt katsotaan erityisen vaarallisiksi töiksi, joita muun muassa nuorilla työntekijöillä ei saa edes teettää. Tämän vuoksi työnantajan vastuu riittävän työmaaperehdytyksen antamisesta on erittäin suuri.

Lainsäädännössä edellytetään nykyisin entistä enemmän työnantajien oma-aloitteellista huolehtimista, havainnointia ja vaarojen arviointia yksityiskohtaisten ohjeiden ja määräysten antamisen sijasta. Onkin totta, että lainsäädäntö ei pysty varmistamaan yksittäisten työntekijöiden turvallisuutta kaikissa mahdollisissa tilanteissa, jonka vuoksi työnantajien ja valmistajien vastuu on merkittävässä roolissa. Nosturien ja nostoapuvälineiden käyttäjien kohdalla työnantajan vastuuta ei aina kuitenkaan ole mielletty oikein, ja vanhat uskomukset elävät puheissa edelleen.

Nostoapuvälineet on tarkastettava aina ennen käyttöä – ei vain vuosittain

Nostoapuvälineiden vuosittainen tarkastus mielletään edelleen pakolliseksi. Se on hyvä käytäntö, muttei suinkaan ainoa vaihtoehto. Käyttöasetuksen 403/2008 viidennessä pykälässä annetaan työnantajalle muitakin toimenpidevaihtoehtoja, joilla vaatimuksen voi täyttää. Vuositarkastusten tekeminen on tietysti suositeltavaa, vaikka siihen ei ole pakkoa.

Toinen sitkeästi elävä käsitys on, että nostoapuvälineiden tarkastamisesta tulisi täyttää tarkastuspöytäkirja, mutta tällaista vaatimusta ei enää säädöksissä ole. Kalliimpien ja monimutkaisempien nostoapuvälineiden kohdalla se saattaa olla hyvinkin perusteltua, mutta edullisten nostoapuvälineiden kohdalla tarkastamisesta tulee helposti taloudellisesti kannattamatonta.

Vuosittaisten tarkastusten tai tarkastuspöytäkirjojen varjolla ei kuitenkaan koskaan saa ohittaa ennen käyttöä suoritettavan tarkastuksen toteutusta eikä myöskään käyttäjien työmaaperehdytystä.

Työmaaperehdytys kuuluu kaikille nostureita ja nostoapuvälineitä käyttäville

Säädökset koskevat niin rakennusalalla kuin teollisuudessa tehtäviä nostoja. Erityisesti teollisuusnostureiden käyttäjinä toimii edelleen henkilöitä, joilla perehdytys nosturin ja nostoapuvälineiden käytöstä on puutteellista. Usein työpaikan työhön opastus jää lyhyeksi ja pintapuoliseksi opastukseksi, joka ei onnistu kattamaan kaikkia säädösten vaatimuksia ja niihin sisältyvää tietoa.

Työnantajalla on aina velvollisuus opastaa työntekijälle työn ja työskentelypaikan erityiset vaaratekijät ja kuinka niitä vältetään. Työnantajan antaman opastuksen tukena toimivat pätevyyskoulutukset, sillä niissä pystytään tuomaan esille kaikki keskeiset asiat osaavan kouluttajan johdolla.

Työantajan toimesta annetun riittävän työmaaperehdytyksen lisäksi säädösten sekä viranomaisten ohjeiden mukaan nosturien ja nostoapuvälineiden käyttäjiltä edellytetään muun muassa riittävät tiedot seuraavista:

  • nosturien ja nostoapuvälineiden rakenteesta, oikeasta käytöstä ja ominaisuuksista
  • nostotyön suunnittelusta
  • nosturien ja nostoapuvälineiden käyttöön liittyvistä vaaratekijöistä ja turvallisista työtavoista
  • nostotöihin liittyvistä haitoista ja vaaroista ja niiden estämisestä
  • häiriö- ja poikkeustilanteista sekä laitteiden käytöstä saaduista kokemuksista
  • työpaikalla käytössä olevista käsimerkeistä
  • nostoapuvälineiden tarkastamisesta ja hylkäysperusteista
  • radio-ohjatun nosturin turvallisesta käytöstä 

Järjestämme yhteistyössä Ramirentin kanssa myös etänä suoritettavia nostotyön webinaarikoulutuksia touko- ja kesäkuussa. Ilmoittaudu koulutukseen ja tehdään turvallisia nostoja!

Tutustu nostotöiden turvallisuuskoulutukseen

Ota yhteyttä