Pitääkö avata, kun ovella on työsuojeluviranomainen?

Jotta työsuojelua varmasti harjoitetaan työpaikoilla, tulee sitä myös valvoa. Tätä tehtävää varten on olemassa työsuojeluviranomainen, jolla on monia yllättäviäkin oikeuksia. 

Työsuojeluviranomaisena toimii aluehallintovirasto sekä sosiaali- ja terveysministeriö sen hoitaessa tuotteiden turvallisuuden valvontaan liittyviä tehtäviä. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa työsuojeluvalvontaa ja Aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueet huolehtivat puolestaan työsuojelun alueellisesta valvonnasta ja ohjauksesta.

Työsuojeluviranomainen on monessa mukana

Työsuojeluviranomainen valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräysten noudattamista – ja myös neuvoo asioissa, joita valvotaan. Neuvonnan lisäksi työsuojeluviranomainen vastaa asiakas- ja viranomaisaloitteisesta työsuojeluvalvonnasta sekä suorittaa tuotevalvontaa.

Työsuojeluviranomainen osallistuu tarvittaessa myös työrikosten käsittelyyn ja selvittää vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien syitä sekä toimii niiden ehkäisemiseksi.

Mitä oikeuksia viranomaisella on?

Työsuojeluviranomaisilla ja tarkastajilla on monia eri oikeuksia, jotta he voivat suorittaa tehtävänsä kunnolla. Heillä on esimerkiksi oikeus päästä paikkaan, jossa tehdään työtä. Heillä on myös oikeus saada työnantajalta nähtäväkseen tarpeellisia asiakirjoja ja selvityksiä, keskustella työpaikassa työskentelevän tai muun siellä olevan henkilön kanssa, ottaa näyte työpaikalla käytettävästä raaka- ja tarveaineesta sekä suorittaa työpaikalla työhygieenisiä mittauksia.

Työsuojeluviranomainen ja tarkastaja käyttävät oikeuksiaan vain työsuojeluvalvonnan tarpeisiin ja sen edellyttämässä laajuudessa. Organisaatioille oikeudet konkretisoituvat näkyvimmin työpaikoilla ja muualla tehtävien tarkastusten yhteydessä.

Työsuojelutarkastus paljastaa epäkohdat

Työsuojelutarkastus on työsuojeluviranomaisen keino valvoa työsuojelua työpaikoilla. Työsuojelutarkastuksia voidaankin tehdä joko ilmoittamalla niistä etukäteen työnantajalle tai yllättäen, jotta varmasti saadaan luotettava kuva työsuojelun tilasta.

Työsuojeluviranomainen voi tehdä tarkastuksia oma-aloitteisesti tai kuka tahansa voi tehdä työsuojeluviranomaiselle ilmoituksen työpaikan turvallisuutta tai terveellisyyttä koskevasta puutteellisuudesta tai epäkohdasta tai muusta sen valvontaan kuuluvien säännösten epäillystä rikkomisesta. Ilmoittajan ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan henkilöllisyytensä paljastumisesta, koska ilmoittajan henkilöllisyys ja se, että valvontatoimenpide on tehty ilmoituksen johdosta, on pidettävä salassa.

Seuraamukset voivat olla myös kovia

Jos työnantaja ei noudata työsuojeluun liittyviä velvollisuuksiaan, tarkastajan on annettava työnantajalle kirjallinen toimintaohje poistaa tai korjata säännösten vastainen olotila. Jos säännösten vastaisesta olotilasta johtuva vaara tai haitta on vähäistä suurempi, tarkastajan on annettava toimintaohjeen sijasta kirjallinen kehotus poistaa tai korjata havaittu epäkohta. Tarkastaja voi myös antaa kirjallisen kehotuksen, jos työnantaja ei noudata toimintaohjetta.

Jos kehotusta ei noudateta, tarkastaja vie asian työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi. Työsuojeluviranomainen voi velvoittaa työnantajan korjaamaan tai poistamaan säännösten vastaisen olotilan. Työsuojeluviranomainen voi määrätä velvollisuuden tehosteeksi uhkasakon tai teettämis- tai keskeyttämisuhan.

Työsuojeluviranomainen voi asettaa myös käyttökiellon, jos työpaikalla vallitsevasta puutteellisuudesta tai epäkohdasta aiheutuu työntekijälle hengen tai terveyden menettämisen vaara. Tarkastaja voi puolestaan heti asettaa väliaikaisen käyttökiellon, jos hengen tai terveyden menettämisen vaara on välitön.

Työsuojelu on koko organisaation etu

Työsuojeluviranomaisen tehtävää työsuojelua valvovana tahona ei kannata ottaa uhkana vaan mahdollisuutena. Työsuojeluviranomaiselta voi kysyä neuvoa työsuojeluun liittyvissä asioissa, ja jos tarkastaja huomaa työsuojelutarkastuksessa puutteita, kannattaa ne ottaa työsuojelun kehittämisen kannalta. Kukaan ei ole seppä syntyessään ja pitää muistaa, että työsuojelu on koko työyhteisön asia.

Varmista, että organisaationne työsuojelu on kaikilta osin kunnossa. Alertumin ja Ahertavan yhteistyössä toteuttamat työsuojelukoulutukset antavat tarvittavat tietotaidot kaikille työsuojelun vastuuhenkilöille.

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut Ahertavan Jyri Paasonen.

Tutustu työsuojelukoulutuksiin

Ota yhteyttä