Tämä on työtapaturmien tila Suomessa

Ennakkoarvion mukaan palkansaajille sattui vuonna 2019 yhteensä noin 128 000 työtapaturmaa. Mutta kenelle sattuu ja mitä? Mihin suuntaan työtapaturmatilastot elävät?  

Työtapaturmia voi sattua työssä toimialasta riippumatta. Kuka tahansa voi satuttaa esimerkiksi kätensä työpaikalla olevaan terävään esineeseen tai liukastua työmatkalla. Tätä varten työnantajilla tulee olla lakisääteinen työtapaturmavakuutus. Lisäksi työnantajien tulee lainsäädäntöön perustuen huolehtia työntekijöiden työturvallisuudesta ja työsuojelusta.

Työtapaturmien ennaltaehkäisy kannattaakin ottaa yrityksissä vakavasti, koska työtapaturmista seuraa usein monenlaisia kustannuksia, henkilöstöpuutoksia, omaisuusmenetyksiä, imagokustannuksia ja mahdollisia oikeuskuluja.

Mikä lasketaan työtapaturmaksi?

Työtapaturmalla tarkoitetaan henkilölle vamman tai sairauden aiheuttavaa tapaturmaa, joka tapahtuu työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Työtapaturmat voidaan jaotella edelleen työpaikka- ja työmatkatapaturmiin. Työmatkatapaturmat käsittävät vain työajan ulkopuoliset matkat kodin ja työpaikan välillä. Työajalla ja työtehtävissä tapahtuvat liikenneonnettomuudet luokitellaan puolestaan työpaikkatapaturmiksi.

Vuoden 2018 tilasto kertoo tapaturmatason

Viime vuodelta sekä kuluvalta vuodelta ei ehjiä tilastoja ole vielä saatavilla. Sen sijaan vuonna 2018 palkansaajille sattui työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattuja työtapaturmia 126 188 kappaletta. Näistä 103 734 oli työpaikkatapaturmia ja 22 545 työmatkatapaturmia. Yrittäjille (vapaaehtoinen vakuutus) korvattiin puolestaan samana vuonna 6 880 työtapaturmaa, joista 623 oli työmatkatapaturmia.

Palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 14 kappaletta vuonna 2018, mikä on neljä vähemmän kuin aikaisempana vuonna. Kaiken kaikkiaan kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat ovat olleet laskussa viimeisen kymmenen vuoden ajan.

Miehille sattuu työpaikkatapaturmia

Palkansaajien työpaikkatapaturmista 62 prosenttia sattui miehille ja 38 prosenttia naisille vuonna 2018. Tämä selittyy hyvin pitkälti sillä, että miehet työskentelevät naisia useammin toimialoilla ja työtehtävissä, joissa työtapaturmariski on keskimääräistä korkeampi. Toimialoja, joilla työpaikkatapaturmariski on korkeampi, ovat muun muassa rakentaminen sekä kuljetus ja varastointi.

Palkansaajien työpaikkatapaturmista vuonna 2018 kolmasosa johtui henkilön liikkumisesta, viidesosa esineiden käsittelemisestä, 14 prosenttia taakan käsivoimin siirtämisestä, 12 prosenttia käsikäyttöisillä työkaluilla työskentelystä ja esimerkiksi neljä prosenttia paikallaan olemisesta työpisteessä.

Naisille sattuu työmatkatapaturmia

Vuonna 2018 työmatkatapaturmista 67 prosenttia kohdistui puolestaan naisiin ja 33 prosenttia miehiin. Tämä on lähes päinvastaisesti kuin työpaikkatapaturmissa. Työmatkatapaturmista suurin osa sattuu jalankulkijoille, ja ne ovatkin pääosin liukastumisia, kaatumisia ja kompastumisia. Naisten suurempi osuus työmatkatapaturmatilastossa selittyykin sillä, että naiset kulkevat työmatkansa miehiä useammin jollain muulla kuin autolla.

Mihin suuntaan nyt ollaan menossa?

Ennakkoarvion mukaan palkansaajille sattui vuonna 2019 yhteensä noin 128 000 työtapaturmaa, joista 104 000 oli työpaikkatapaturmaa ja noin 24 000 työmatkatapaturmaa. Näin ollen työtapaturmien määrä kasvoi hieman vuoteen 2018 verrattuna.

Vuoden 2020 osalta työtapaturmatilastoihin saattaa tulla jonkinlaista muutosta, koska koronaviruksen vuoksi ihmiset ovat tehneet poikkeuksellisen paljon etätöitä. Tämä on jo nyt näkynyt vakuutusyhtiöissä korvauspyyntöjen lievänä kasvuna. Ja huomioitavaa on myös se, että lakisääteinen työtapaturmavakuutus kattaa etätöiden osalta vain työtehtävää suorittaessa sattuneet vahingot, ei esimerkiksi liukastumista kotona lounastauolla.

Varmista, että organisaationne työsuojelu on kaikilta osin kunnossa. Alertumin ja Ahertavan yhteistyössä toteuttamat työsuojelukoulutukset antavat tarvittavat tietotaidot kaikille työsuojelun vastuuhenkilöille. Tutustu koulutuksiimme.

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut Ahertavan Jyri Paasonen.