Terve työyhteisö työsuojelun avulla

Työsuojelu on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan, sillä työelämä on muuttunut radikaalisti kuluneen vuoden aikana ja terveeltä työyhteisöltä vaaditaan enemmän. Toki työhyvinvointi, työurien pidentäminen ja työssä jaksaminen ovat olleet yhteiskunnan tavoitteita jo pitkään, mutta varsinkin nyt yrityksen työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö ovat keskeisessä roolissa tasapainoisen työkulttuurin edistäjinä.

Työsuojelu on jokaisen terveen työyhteisön etu

Työelämä vaikuttaa yksilöiden hyvinvointiin, organisaatioiden tuottavuuteen ja kilpailukykyyn sekä yhteiskunnan sosiaaliseen kestävyyteen. Työn tulee olla turvallista ja sen tulee edistää sekä terveyttä että työ- ja toimintakykyä. Työympäristön tulee olla kunnossa työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi – mikä on mitä suurimmassa määrin myös jokaisen organisaation ja yrityksen etu.

Laki määrää ja mahdollistaa

Työsuojelulla tarkoitetaan työnantajien ja työntekijöiden välistä yhteistyötä, jolla ylläpidetään ja parannetaan työn terveellisyyttä ja turvallisuutta työpaikalla. Kyse on siis yhteispelistä, jonka perustana on työpaikan työsuojeluorganisaatio ja turvallisuuskulttuuri.

Työsuojelua säätelevät monet eri lait, kuten työturvallisuuslaki, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta sekä työterveyshuoltolaki. Työsuojelua koskevissa laeissa säädetään muun muassa työnantajan ja työntekijän velvollisuuksista työsuojelua koskien. Lisäksi niissä säädetään laki esimerkiksi riskien arvioinnista, yhteistoiminnasta ja sen osapuolista, perehdyttämisestä sekä työterveyshuollosta.

Riskien arviointi on lakisääteinen ja olennainen osa työsuojelua, jonka avulla voidaan havaita ja hallita työpaikan fysikaalisia, kemiallisia, biologisia, fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia riskejä.

Vastuu terveestä työyhteisöstä jakautuu sekä työantajalle että työntekijälle

Työnantaja vastaa työpaikan turvallisuudesta, terveellisyydestä ja työterveyshuollon järjestämisestä. Työnantajan tuleekin olla tietoinen työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden hallinnasta. Työntekijöille tulee lisäksi tarjota tarvittavat tiedot ja taidot, jotta he voivat tehdä työnsä turvallisesti.

Työntekijöiden tulee puolestaan noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi heidän tulee työssään huolehtia omasta ja muiden työtekijöiden turvallisuudesta. Sekä työnantajilla että työntekijöillä on siis omat velvollisuutensa työsuojelussa. Työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajapuolta voi edustaa työsuojelupäällikkö ja henkilöstöä puolestaan muun muassa työsuojeluvaltuutettu. Työ­pai­kal­la käy­tä­vät joh­don ja hen­ki­lös­tön vä­li­set kes­kus­te­lut ovatkin keskiössä työsuojelussa. Tuloksellinen työsuojelun yhteistoiminta edellyttää kaikkien työpanosta.

2020-luvun työyhteisöt ovat erilaista

Työ ei enää tänä päivänä ole välttämättä aina tietyssä paikassa, tiettyyn aikaan tehtävää ja tietyin tavoin suoritettua toimintaa, vaan se voi olla hyvin monimuotoista. Tämän voi huomata esimerkiksi siitä, että työt pilkkoutuvat, erilaiset roolit sekoittuvat ja työskentelymuodot yksilöllistyvät. Nämä muutokset koskevat työsuhteen pysyvyyttä, työn tekemisen paikkoja, työaikaa, sen ajoittumista ja pituutta, työtehtävien laajuutta, työskentelytapoja, työn intensiteettiä ja työhön sisältyvää vastuuta.

Työn muutoksen taustalla on esimerkiksi digitalisaatio, globalisaatio, väestörakenteen muutos, ilmastonmuutos, maahanmuutto ja kaupungistuminen. Jatkuvasta muutoksesta voidaan saada kuitenkin irti paljon positiivisia asioita, joilla maailma kehittyy. Samalla on tärkeää muistaa, että  muutoksen aiheuttama epävarmuus sekä uuteen totuttelu ja opettelu aiheuttaa myös riskejä, joita tulee pyrkiä hallitsemaan.

Viekö robotti työmme?

Automaatio, robotit, tekoäly sekä jakamis- ja alustatalouden kehitys muuttavat myös työn sisältöä, työn tekemisen tapoja ja työnantaja-työntekijä-suhdetta. Tulevaisuuden työnantaja voi olla esimerkiksi asiakas, kollegiaalinen yhteisö tai alusta. Tulevaisuudessa yksilön vastuunotto työturvallisuudesta ja -terveydestä voi olla entistä tärkeämpää.

Tulevaisuudessa työn fyysinen kuormitus todennäköisesti vähenee. Sen sijaan henkinen kuormitus tulee lisääntymään. Tekoäly tulee myös täydentämään ihmistä. Lisäksi ihmiset vaihtavat useammin tehtäviä ja ammatteja. Tämä kaikki tulee ottaa huomioon työsuojelussa muun muassa panostamalla työntekijöiden psyykkiseen hyvinvointiin ja riskien arviointiin sekä kouluttamiseen ja ohjeistamiseen.

Terveen työyhteisön muistilista

Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus tuoda esiin työssä ilmeneviä epäkohtia ja ehdottaa parannuksia työhön. Tuloksellinen yhteistoiminta edellyttääkin kaikkien työpanosta työpaikalla. Olennaista on, että jokainen tietää, mistä työsuojelussa kyse ja miten se liittyy omaan työhön. Silloin ollaan jo pitkällä ja perusta terveen ja tasapainoisen työyhteisön rakentamiseen on olemassa.

Ahertavan kanssa yhteistyössä järjestettävät työsuojelukoulutukset mahdollistavat työpaikan työsuojelun laadukkaan kehittämisen ja antavat tarvittavat tietotaidot kaikille työsuojelun vastuuhenkilöille. Tutustu koulutuksiimme.

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut Ahertavan Jyri Paasonen.