Työsuojeluvaltuutettu on hyvinvoinnin ääni

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä työsuojeluasioissa ja tärkeä linkki työantajan suuntaan. Hän muun muassa varmistaa, että työntekijät saavat äänensä kuuluviin ja voivat olla mukana vaikuttamassa siihen, että työympäristö toimii ja ihmiset viihtyvät työssään.

Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation menestymiselle olennaista. Siksi työn­te­ki­jöi­den ehdotukset työn tur­val­li­suu­den ja ter­veel­li­syy­den pa­ran­ta­miseksi ovat asioita, joita työnantaja haluaa kuulla – ja joiden perusteella asioita kehitetään. Tämä kaikki edellyttää työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa, jonka keskellä työsuojeluvaltuutettu on avainasemassa.

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä

Työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua edustajikseen yhteistoimintaan sekä yhteydenpitoon työsuojeluviranomaisiin, jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää. Muussakin työpaikassa työntekijät voivat valita keskuudestaan valtuutetut.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on luottamuksen osoitus kollegoilta, mutta myös lakisääteinen tehtävä. Työsuojeluyhteistoiminnan järjestämisestä työpaikalla, valtuutetun tehtävistä, valinnasta ja oikeuksista sekä yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista säädetään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa.

Mitkä ovat työsuojeluvaltuutetun tehtävät ja vastuut?

Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu edustaa työntekijöitä työpaikalla ja toimia yhteistyössä muun muassa työnantajan, työsuojelupäällikön ja työterveyshuollon kanssa. Valtuutettu välittää työntekijöiden puolesta tietoa työturvallisuus- ja työterveysasioista käsiteltäväksi yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

Valtuutetun tehtävänä on lisäksi perehtyä oma-aloitteisesti työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännöksiin. Hän osallistuu työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja asiantuntijan tutkimuksiin, jos tämä tai työsuojeluviranomainen katsoo tutkimukseen osallistumisen tarpeelliseksi.

Hän vastaa siitä, että työtekijät kiinnittävät huomiota työturvallisuuteen ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin. Tämä kannattaa tehdä positiivisessa hengessä kannustaen, jotta työntekijät varmasti ymmärtävät asian tärkeyden ja omaksuvat havainnoinnin osaksi työtään.

Työsuojeluvaltuutetun tehtäviä suorittaessaan valtuutella ei ole oikeudellista vastuuta työsuojelusta.

Millaisia ominaisuuksia työsuojeluvaltuutetulta tarvitaan?

Työsuojeluvaltuutetun työssä on kyse vuo­ro­vai­ku­tuksesta. Erityisesti työntekijöiden kanssa keskustelemisesta ja kuuntelemisesta. Hän neuvottelee sekä työntekijöiden että työnantajapuolen kanssa. Hänen olisi hyvä saada työntekijät avautumaan asioista, jotka heitä vaivaavat työpaikalla, jotta niihin voitaisiin puuttua ja asioita kehittää.

Hänellä tulisi olla myös aito halu kuunnella ja auttaa. Mitä paremmin hän on perillä työpaikan ja työntekijöiden asioista, sitä paremmin hän pystyy hoitamaan tehtävänsä. Tämä kaikki vaatii työsuojavaltuutetulta rutkasti oma-aloitteisuutta ja sosiaalista silmää.

Sinusta työsuojeluvaltuutettu?

Jokaisella työpaikalla tulisi olla kunnollinen työsuojelu- ja työturvallisuuskulttuuri, jotta kaikkien osapuolten näkemykset saataisiin selville ja sitä kautta turvallisuuteen sekä terveyteen liittyvät asiat mahdollisimman hyviksi työpaikoilla. Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on tässä kokonaisuudessa olennainen ja ansaitsee kiitokset organisaation kaikilta tasoilta. Joten mikäli työsuojeluasiat kiinnostavat, lähde rohkeasti mukaan rakentamaan parempaa työyhteisöä. 

Ahertavan kanssa yhteistyössä järjestettävät työsuojelukoulutukset mahdollistavat työpaikan työsuojelun laadukkaan kehittämisen ja antavat tarvittavat tietotaidot kaikille työsuojelun vastuuhenkilöille. Tutustu koulutuksiimme.

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut Ahertavan Jyri Paasonen.

Tutustu työsuojelukoulutuksiin

Ota yhteyttä