Työsuojeluvaltuutettu on hyvinvoinnin ääni

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden edustaja työsuojeluasioissa ja tärkeä linkki työantajan suuntaan. Työsuojeluvaltuutettu muun muassa varmistaa, että työntekijät saavat äänensä kuuluviin ja voivat olla mukana vaikuttamassa siihen, että työympäristö toimii ja ihmiset viihtyvät työssään.

Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation menestymiselle olennaista. Siksi työn­te­ki­jöi­den ehdotukset työn tur­val­li­suu­den ja ter­veel­li­syy­den pa­ran­ta­miseksi ovat asioita, joita työnantaja haluaa kuulla – ja joiden perusteella asioita kehitetään. Tämä kaikki edellyttää työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa, jonka keskellä työsuojeluvaltuutettu on avainasemassa.

Työsuojeluvaltuutettu on luottohenkilö

Työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua edustajikseen yhteistoimintaan sekä yhteydenpitoon työsuojeluviranomaisiin, jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää. Muussakin työpaikassa työntekijät voivat valita keskuudestaan valtuutetut.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on luottamuksen osoitus kollegoilta, mutta myös lakisääteinen tehtävä. Työsuojeluyhteistoiminnan järjestämisestä työpaikalla, työsuojeluvaltuutetun tehtävistä, valinnasta ja oikeuksista sekä yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista säädetään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa.

Työsuojeluvaltuutetulla on vastuuta – positiivisessa hengessä

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä ja toimii yhteistyössä muun muassa työnantajan, työsuojelupäällikön ja työterveyshuollon kanssa. Työsuojeluvaltuutettu välittää työntekijöiden puolesta tietoa työturvallisuus- ja työterveysasioista käsiteltäväksi yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on lisäksi perehtyä oma-aloitteisesti työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännöksiin. Työsuojeluvaltuutettu osallistuu työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja asiantuntijan tutkimuksiin, jos tämä tai työsuojeluviranomainen katsoo tutkimukseen osallistumisen tarpeelliseksi.

Työsuojeluvaltuutetun tulee lisäksi saada työntekijät kiinnittämään huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin. Tämä kannattaa tehdä positiivisessa hengessä kannustaen, jotta työntekijät varmasti ymmärtävät asian tärkeyden ja omaksuvat havainnoinnin osaksi työtään.

Työsuojeluvaltuutetun tehtäviä suorittaessaan työsuojeluvaltuutella ei ole oikeudellista vastuuta työsuojelusta, kuten ei myöskään työsuojelupäälliköllä.

Millaisia ominaisuuksia työsuojeluvaltuutetulta tarvitaan?

Työsuojeluvaltuutetun työssä on kyse vuo­ro­vai­ku­tuksesta. Erityisesti työntekijöiden kanssa keskustelemisesta ja kuuntelemisesta. Työsuojeluvaltuutettu neuvottelee sekä työntekijöiden että työnantajapuolen kanssa. Työsuojeluvaltuutetun olisi hyvä saada työntekijät avautumaan asioista, jotka heitä vaivaavat työpaikalla, jotta niihin voitaisiin puuttua ja asioita kehittää.

Työsuojeluvaltuutetulla tulisi olla myös aito halu kuunnella ja auttaa. Mitä paremmin hän on perillä työpaikan ja työntekijöiden asioista, sitä paremmin hän pystyy hoitamaan tehtävänsä. Tämä kaikki vaatii työsuojavaltuutetulta rutkasti oma-aloitteisuutta ja sosiaalista silmää.

Sinusta työsuojeluvaltuutettu?

Jokaisella työpaikalla tulisi olla kunnollinen työsuojelu- ja työturvallisuuskulttuuri, jotta kaikkien osapuolten näkemykset saataisiin selville ja sitä kautta turvallisuuteen sekä terveyteen liittyvät asiat mahdollisimman hyviksi työpaikoilla. Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on tässä kokonaisuudessa olennainen ja ansaitsee kiitokset organisaation kaikilta tasoilta. Joten mikäli työsuojeluasiat kiinnostavat, lähde rohkeasti mukaan rakentamaan parempaa työyhteisöä. 

Ahertavan kanssa yhteistyössä järjestettävät työsuojelukoulutukset mahdollistavat työpaikan työsuojelun laadukkaan kehittämisen ja antavat tarvittavat tietotaidot kaikille työsuojelun vastuuhenkilöille. Tutustu koulutuksiimme.

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut Ahertavan Jyri Paasonen.

Tutustu työsuojelukoulutuksiin

Ota yhteyttä