Huolellinen perehdytys parantaa työturvallisuutta

Uudessa työssä aloittaminen on usein jännittävä kokemus. Työntekijä aistii työyhteisön tunnelmia jo ensimmäisenä työpäivänään ja työnantajasta saadulla ensivaikutelmalla onkin merkittävä vaikutus työntekijän työmotivaation kehittymiseen. Uudessa työssä aloittaminen voi herättää ensin hämmennystä ja epävarmuutta, mutta hyvällä perehdytyksellä nämä tunteet voidaan muuttaa innostuneisuudeksi ja sitoutuneisuudeksi. Perehdytys on aina työnantajan vastuulla ja on tärkeää, että sille varataan riittävästi aikaa!

Perehdytys luo pohjan työsuhteelle

Rekrytointi on tärkeä investointi yritykselle, joten työntekijän kohtaamiselle kannattaa varata riittävästi aikaa ja resursseja. Hyvällä perehdytyksellä luodaan pohja kestävälle ja pitkäaikaiselle työsuhteelle. Kun uusi työntekijä huomioidaan ja hänelle annetaan riittävästi aikaa, kokee hän itsensä tervetulleeksi yritykseen. Vastuullinen työnantaja huolehtii työturvallisuudesta ja on kiinnostunut työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Hyvin hoidetulla perehdyttämisellä voidaan myös vähentää työntekijöiden stressiä ja edistää heidän sopeutumistaan uuteen työyhteisöön.

Perehdytyksen aikana työntekijä oppii tuntemaan työsuhteeseensa liittyvät asiat, työpaikan toimintatavat, työvälineiden ja -koneiden turvallisen käytön sekä hänen omaan työhönsä kohdistuvat odotukset. Moneen työhön tarvitaan myös erityinen pätevyys. Esimerkiksi tulityöntekijällä tulee olla riittävä pätevyys tehtävään, joka osoitetaan esimerkiksi SPEK:n myöntämällä voimassa olevalla tulityökortilla. 

Mitä nopeammin työntekijä saadaan perehdytettyä, sitä nopeammin hänellä on valmiudet työskennellä itsenäisesti. Työntekijöitä tulee opettaa ennakoimaan työssä mahdollisesti esiintyviä vaaroja, jotta työssä tapahtuvilta virheiltä ja työtapaturmilta voitaisiin välttyä. 

Perehdytyksessä tulee huomioida työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus. Työntekijän nuori ikä ja kokemattomuus tulee ottaa huomioon riittävällä vakavuudella. Nuorta ihmistä kannattaa myös rohkaista kysymään neuvoja tai pyytämään apua, mikäli jokin asia tuntuisi epävarmalta. Esimiehen vastuulle jää lopulta todeta työntekijän kompetenssi suoriutua työtehtävästä itseään tai ympäristöään vaarantamatta, ennen itsenäisen työskentelyn aloittamista.

Työntekijällä on oikeus perehdytykseen

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan tarjoamaan työntekijöilleen asianmukaisen perehdytyksen. Työntekijällä tulee olla myös riittävät tiedot työssä mahdollisesti esiintyvistä vaaroista ja siitä, miten mahdollisessa onnettomuustilanteessa toimitaan.

Perehdyttäminen ei koske ainoastaan uusia työntekijöitä. Sitä tarvitaan myös työnkuvan muuttuessa, työvälineiden vaihtuessa tai esimerkiksi pitkältä sairaslomalta palattaessa. Työntekijällä on oikeus saada perehdytystä aina, kun hän kokee työn suorittamiseen liittyvää epävarmuutta. 

Työpaikalla tulee olla ajantasainen perehdytysohjelma, jota noudatetaan. Vastuu perehdytyksestä on aina yrityksen johdolla ja esimiehellä, vaikka työhön liittyvää opastusta delegoitaisiinkin toisille työntekijöille. 

Turvallisuusasiantuntijan ajatuksia 

Alertumilla turvallisuuskouluttajana toimiva Ari Tiensuu tietää paljon työturvallisuuden nykytilasta yrityksissä. Hän kuvailee tilannetta perehdyttämisen näkökulmasta näin: ”Olen tehnyt havaintoja siitä, että perehdytysten taso vaihtelee paljon eri työnantajien välillä. Joissakin tapauksissa perehdytys on ollut erittäin minimaalista: työntekijälle on kerrottu ainoastaan WC:n sijainti ja joissakin tapauksissa työntekijää on pyydetty allekirjoittamaan valmiiksi ruksattu asiakirja perehdytysohjelmasta, ilman asioiden tarkempaa läpikäyntiä.”

”Ihmisten asenteisiin pitää pyrkiä vaikuttamaan, jotta annettuja ohjeita ja määräyksiä noudatettaisiin. Perehdytyksen taso voi vaihdella myös yrityksen sisällä perehdyttäjinä toimivien henkilöiden yksilöllisistä toimintatavoista johtuen. Johdon tulisi luoda selkeät pelisäännöt annettavalle perehdytykselle”, Tiensuu jatkaa.

”Nuorta ihmistä perehdytettäessä tulee huomioida hänen kokemattomuutensa. Hän ei välttämättä pysty vielä havaitsemaan työssä esiintyviä vaaroja, joten perehdytysohjelmassa tulee korostaa erityisesti turvallisten työskentelytapojen tärkeyttä ja opettaa ennakoimaan mahdollisia riskitilanteita. Myös meitä ympäröivä kulttuuri on vaikuttamassa käsityksiimme työturvallisuudesta. Monikulttuurisilla työpaikoilla työskentelevät ihmiset ovat kotoisin erilaisista turvallisuuskulttuureista. Ulkomailta saapuvia työntekijöitä opastettaessa tulee tiedostaa se, että käsitykset turvallisesta työstä voivat vaihdella paljonkin eri maiden välillä”, kuvailee Tiensuu.

Riittävän perehdytyksen ja pätevyyden puute voi vaikuttaa osapuolten oikeudelliseen asemaan onnettomuuden tapahtuessa. ”Työtapaturman sattuessa viranomainen ja vakuutusyhtiö saattavat olla hyvinkin kiinnostuneita siitä, millaisen perehdytyksen työntekijä on tehtäväänsä saanut. Vakuutusyhtiö voi pudottaa korvaussummia tai jättää ne kokonaan maksamatta, mikäli se katsoo työntekijälle annetun perehdytyksen olleen riittämätön”, Tiensuu kertoo.

 

Hyvä perehdytys parantaa työturvallisuutta.

 

Onko sinun yrityksessäsi tarvetta päivittää työturvallisuusosaamista? Alertum järjestää niin verkossa kuin lähiopetuksenakin työturvallisuuskorttikoulutusta, joka antaa työntekijöille perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta. Lue lisää Työturvallisuuskortista!