Mikä on tulityötä ja miksi turvalliseen tulityöhön kannattaa panostaa?

Ovatko tulityöt osana sinun tai yrityksenne arkea? Mikä oikeastaan on tulityötä? 

Tulityöt ovat erityistä palovaaraa aiheuttavia töitä, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, tai joissa syntyy kipinöintiä. Tällaisia ovat muun muassa hitsaus-, juotos-, kuumailmapuhallin- ja polttoleikkaustyöt. Katolla tehtävissä töissä tulitöiksi luetaan esimerkiksi bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä ja kermieristyksen kiinnitys kuumentamalla.

Tulitöitä tekevän on tärkeää ymmärtää, mitä vaaroja työhön liittyy sekä miten vahinkojen ja tapaturmien synty on estettävissä. Tämän lisäksi hänen tulee osata toimia mahdollisessa onnettomuustilanteessa. 

Vahingot ovat useimmiten estettävissä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) selvityksen mukaan 97 % tulitöistä aiheutuneista tulipaloista on johtunut ihmisen toiminnasta. Moni vahinko olisi voitu estää selvittämällä työhön liittyvät vaaratekijät ja arvioimalla riskit paremmin. Selvityksessä käy ilmi, että noin puolessa tapahtuneista onnettomuuksista kipinä tai lämpö oli päässyt kosketuksiin syttyvän materiaalin kanssa aiheuttaen tulipalon. 

Selvityksessä korostuu myös alkusammutuksen teho onnettomuustilanteessa: noin puolessa niissä tapauksista, joissa alkusammutusta yritettiin, palo saatiin sammumaan. Lähes kolmanneksessa onnettomuustapauksista alkusammutuskalusto puuttui kokonaan, mikä on erittäin huolestuttavaa. On myös hyvä muistaa, että tulipalo voi syttyä vielä tuntienkin jälkeen tulitöiden lopettamisesta, joten tulityökohteelle on tärkeää määrittää asianmukainen jälkivartiointi.

Tulityökoulutuksen merkitys onnettomuuksien ehkäisyssä 

Tulityökoulutusta alettiin järjestämään Suomessa vuonna 1988. Vakuutusalan tilastot kertovat, että ennen tulityökoulutusten käynnistymistä vuonna 1987 lähes 40 % Suomen suurpaloista aiheutui tulitöistä. Kolmessa vuosikymmenessä on tapahtunut suuri myönteinen muutos: tulityöstä aiheutuvien tapaturmien ja tulipalojen määrä on pienentynyt murto-osaan tulityökoulutuksen alkutilanteesta, ja tulityökoulutuksen katsotaankin vaikuttaneen merkittävästi tulityöstä aiheutuvien vahinkojen määrän pienenemiseen. Koulutukseen panostaminen kannattaa!

Hyväksytysti suoritettu SPEK:n tulityökortti antaa pätevyyden tehdä tulitöitä. Koulutuksen keinoin työntekijöille annetaan riittävät tiedot, jotta työ pystytään tekemään turvallisesti. Koulutuksella pyritään vaikuttamaan tulityötä tekevien asenteisiin, joka on vähintään yhtä tärkeää kuin osaaminen tai kokemus. Lisäksi tulityötä ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus sekä eri osapuolten vastuut tulevat koulutuksen aikana tutuksi. SPEK:n myöntämä tulityökortti on todistus tulityökorttikoulutuksen teoriaosuuden, käytännön harjoitteluosuuden ja kirjallisen tentin hyväksytysti suorittamisesta. Tulityökortti on voimassa viisi vuotta sen suoritusajankohdasta. 

Tulityökorttia tarvitsevat paitsi rakennustyömailla, teollisuudessa ja erilaisissa asennustöissä työskentelevät, niin myös tulityöluvan myöntäjänä toimivat henkilöt! Tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja tulityökortin hankkiminen on suositeltavaa.

Tulityökouluttajan terveiset

Alertumilla tulityökouluttajana toimiva Kari Viherkanto on tehnyt 40-vuotisen uran palolaitoksen palveluksessa ja toiminut pitkään paloesimiehenä. Hän on palo-onnettomuuspaikoilla työskennellessään nähnyt sen, mitä riittämätön paloturvariskien huomioiminen voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa.

”Olen urani aikana tehnyt havaintoja siitä, että tulityössä esiintyvistä riskeistä ei olla aina tietoisia. Esimerkiksi moni kuvittelee kulmahiomakoneen käytön olevan vaaratonta. Tämä olettamus ei pidä ollenkaan paikkaansa. Kulmahiomalaitteen käytössä syntyvät kipinät voivat lentää hyvinkin pitkälle ja aiheuttaa syttymisriskin”, kertoo Viherkanto. 

”Tulityövartioinnin tärkeyttä ei myöskään aina tiedosteta. Tulityövartijan tehtävänä on valvoa, että tulityö sujuu turvallisesti. Tulityöntekijä ei työskennellessään pysty välttämättä havaitsemaan vaaratilanteen syntymistä ja tämän vuoksi tulityövartijan on oltava paikalla seuraamassa tilannetta. Kipinä voi lentää sellaiseen paikkaan, josta sitä on vaikea havaita. Kipinä pystyy sytyttämään materiaaleja pitkänkin kytemisen jälkeen, joten jälkivartiointi tulee hoitaa kunnolla. Tulityövartijan työ alkaa tulityöntekijän aloittaessa työnsä ja jatkuu sovitun jälkivartiointiajan päättymiseen asti”, jatkaa Viherkanto.

”Haluan painottaa koulutettavilleni suunnitelmallisen tulityön tärkeyttä. Paloturvallisuudesta ei tule tinkiä koskaan. Vaikka kokisimme itsemme kiireisiksi, tulee tulityöhön valmistautua aina huolellisesti. Tarvittaville valmisteluille, kuten palokuorman siirtämiselle ja kipinäkankaiden laittamiselle, tulee varata riittävästi aikaa. Kirjallisesti laaditusta tulityösuunnitelmasta käy ilmi vastuut sekä kohteen tulityöturvallisuudessa huomioon otettavat asiat. Turvallisuus syntyy siitä, että jokainen kantaa tulityösuunnitelmassa määritetyn vastuunsa”, kuvailee Viherkanto.

Viherkanto korostaa jatkuvan oppimisen tärkeyttä: ”Meille ihmisille voi ajan mittaan syntyä pinttyneitä ajatuksia siitä, miten jokin asia tulee hoitaa. Omia rutiineja ja totuttuja toimintamalleja on välillä hyvä lähteä kyseenalaistamaan. Tulityökoulutukseen kannattaa tulla avoimin mielin. Aina voi löytää uutta näkökulmaa siihen, miten tulityötä voisi tehdä nykyistäkin turvallisemmin. Paloturvallisuusosaamista tulee kehittää jatkuvasti, emmekä tule olemaan siinä koskaan valmiita.”

Hyödynnä Alertumin kokemus

Onko yrityksessänne tarvetta tulityökoulutukselle? Alertum on kokenut turvallisuuskoulutusten tarjoaja, jonka tehtävänä on edistää työturvallisuutta ja kasvattaa ihmisten kykyä ehkäistä vahinkoja omalla toiminnallaan. Alertumilta saat tulityökoulutuksen, joka huomioi yrityksesi toimialan, työskentelyolosuhteet ja turvallisuusriskit. Räätälöimme koulutuksen vastaamaan tarpeitanne: koulutus järjestetään haluamananne ajankohtana ja valitsemassanne paikassa. Ota Alertum koulutuskumppaniksenne huolehtimaan yrityksenne työntekijöiden tulityöpätevyydestä ja sen ylläpitämisestä.

Tutustu tarkemmin tulityökorttiin!

Lue myös Alertumin tarjoamasta Tulityökortin kertauskoulutuksesta!

Ota yhteyttä