Mikä on sinun vastuusi työturvallisuudesta?

Kuulutko ylimpään johtoon, keskijohtoon vai vastaatko esimerkiksi operatiivisen työn johtamisesta? Asemastasi riippumatta sinulla on työsuojeluun liittyviä velvollisuuksia, mutta konkreettiset vastuut eri portailla ovat erilaisia.

Ensisijainen vastuu työturvallisuudesta on lain mukaan aina työnantajalla. Huolehtimis- ja valvontavastuun lisäksi työnantajan on jo ennen töiden aloittamista suoritettava työkohteessa vaarojen tunnistus, riskien arviointi sekä kuormitustekijöiden kartoitus.

Työnantajan on kaikin mahdollisin keinoin estettävä vaarojen ja haittojen syntyminen. Mikäli niitä työssä esiintyy, on ne poistettava – tai jos se ei ole mahdollista, pitää epäkohdat ja riskitekijät korvata vähemmän vaarallisilla ja haitallisilla. Lisäksi työnantajan on jo suunnitteluvaiheessa otettava huomioon työntekijöiden fyysiset ja henkiset ominaisuudet, esimerkiksi terveydentila, ruumiinrakenne, paineensietokyky sekä ikääntymisen mukanaan tuomat fysiologiset muutokset.

Työnantaja on velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan myös kaikki työn tekemisessä tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet – onpa kyse sitten turvakengistä tai vaikka vahvuuksilla varustetuista suojalaseista. Lisäksi työn suunnittelussa on otettava huomioon hankittavien koneiden ja laitteiden käyttötarkoitus ja turvallisuus sekä työtapojen, työyhteisön tilojen ja työympäristön turvallisuuden valvonta.

Miten johdon vastuuta jaetaan?

Pienissä yrityksissä työnantaja on itse vastuussa työturvallisuudesta ja sen valvonnasta, mutta isommissa yrityksissä työnantaja jakaa useimmiten vastuita esihenkilöasemassa oleville harkintansa mukaan. Näitä johtotason portaita ovat:

  • Ylin johto, johon kuuluu toimitusjohtaja sekä hänen alaisuudessaan olevia muita johtajia. Ylimmässä johdossa tehdään kaikki suuret linjaukset, joihin kuuluu myös työturvallisuuspolitiikka. Siinä määritellään, millainen turvallisuuden taso yrityksessä halutaan olevan ja paljonko siihen on resursseja, niin rahallisia kuin myös henkilöresursseja. Lisäksi valvonta kuuluu ylimmän johdon toimenkuvaan.
  • Keskijohto, johon kuluu osastopäälliköitä sekä muita vastaavissa asemissa olevia henkilöitä. Heidän tehtäviin kuuluu valvoa työturvallisuutta, laatia turvallisuusohjeita ja määräyksiä, huolehtia koneiden ja laitteiden hankinnasta sekä valvoa niiden turvallista käyttöä. Keskijohto määrittelee montako työnjohtajaa tarvitaan ja mitkä ovat heidän roolinsa kentällä. Myös perehdytyksen suunnittelu ja toteutus sekä työturvallisuustietouden jakamisen järjestäminen kuuluvat keskijohdon toimenkuvaan.
  • Työnjohto, johon kuluu yksittäistä työntekijää lähinnä olevat työnantajan edustajat. Työnjohto valvoo työoloja, laitteiden ja henkilöiden toimintaa, yleistä järjestystä sekä korjaa havaittuja vaarakohtia. Lisäksi työnjohto opastaa ja ohjaa yksittäisiä työntekijöitä turvallisiin työskentelytapoihin sekä valvoo suojainten käyttöä.

Yhteisten työpaikojen osalta ensisijainen vastuu työturvallisuudesta on tilaajalla tai sillä työnantajalla, jolla on pääasiallinen määräysvalta.

Mikä on työntekijän vastuu?

Työntekijöillä on omat vastuualueensa, vaikka ensisijainen vastuu työturvallisuudesta onkin työnantajalla. Työntekijän tulee suorittaa oma työnsä aina niin, ettei se vaaranna omaa tai muiden työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Työntekijän on noudatettava siisteyttä ja järjestystä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta sekä noudatettava työnantajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Lisäksi työntekijä on velvoitettu käyttämään hänelle hankittuja suojavälineitä ja asianmukaista työvaatetusta.

Työntekijä ei saa myöskään poistaa tai kytkeä päältä varoitusmerkintöjä ja suojalaitteita ilman erityistä syytä. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi huolto- ja korjaustoimenpiteet, mutta silloinkaan suojalaitteita ei saa poistaa omin päin, vaan siihen tarvitaan esihenkilön lupa. Työntekijän tulee lisäksi poistaa havaitsemansa vaaratekijät mahdollisuuksiensa mukaan ja ilmoittaa kaikista epäkohdista välittömästi työnantajalle.

Myös muut toimijat kantavat vastuuta
Muihin toimijoihin kuuluvat koneiden ja laitteiden valmistajat ja niiden toimittajat sekä vaarallisten aineiden valmistajat ja toimittajat. Lisäksi samaan ryhmään voidaan liittää koneiden ja laitteiden asentajat sekä työympäristön ja rakenteiden suunnittelijat sekä lukuisat muut tahot.

Työturvallisuus työpaikoilla onkin todella monen eri tahon vastuulla, mutta kukaan ei voi suojella itseään paremmin kuin henkilö itse. Pidetään siis turvallisuus mielessä ja toimitaan niin, ettei haavereita satu. Kaikki vahingot kun ovat turhia ja meillä kaikilla on oikeus päästä töistä kotiin vähintään yhtä terveinä kuin olimme töihin mennessäkin.

Ari Tiesuu
Alertumin turvallisuuskouluttaja

Osaamisen ylläpitäminen ja kouluttautuminen on koko työyhteisön ja työnantajan etu. Tutustu Työturvallisuuskorttiin ja varmista laadukkaan työturvallisuuden toteutuminen.