Työsuojelun palvelualoille suunnatussa syventävässä koulutuksessa käydään läpi palvelualoilla tyypillisiä kuormitustekijöitä sekä työympäristön fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin tekijöihin sekä opitaan toimimaan tilanteissa, joissa on väkivallan uhka. Koulutuksessa käydään läpi myös päihdetyö ja päihdeohjelma.

Tietoa Työsuojelun syventävä koulutus, palvelualat

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari
Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta.
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.

Työsuojelun jatkokurssi palvelualalla toimiville on ainoastaan yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko asiakkaan tiloissa tai Alertumin järjestämissä tiloissa. Koulutus voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta.

Työsuojelukurssin kohderyhmä

Tämä palvelualoilla työskenteleville suunnattu työsuojelun jatkokurssi soveltuu työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, työsuojelupäälliköille, esimiehille ja vastuuhenkilöille, jotka toimivat palvelualalla.

Työsuojelun syventävä koulutus, palvelualat sisältö

Johdatus työsuojeluun
Työsuojelun erityispiirteet palvelualoilla

 • Työsuojelussa huomioitavia asioita
 • Tyypilliset työtapaturmat palvelualoilla

 Palvelualojen keskeinen työsuojelulainsäädäntö

 • Mitä työturvallisuuslaki edellyttää
 • Muut oleelliset lait ja säädökset

Työympäristön fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät

 • Sisäilman haittatekijät / Ilmanvaihto
 • Melu, valaistus, kuumassa ja kylmässä työskentely
 • Kemikaalit ja biologiset haittatekijät
 • Työympäristöön liittyvä lainsäädäntö

Käsin tehtävät nostot ja siirrot

 • Käsin tehtävien nostojen ja siirtojen kuormitustekijät
 • Noston suunnittelu ja apuvälineet

Toistotyö, työasennot ja työliikkeet

 • Toistotyön vaikutukset ja kuormittavuus
 • Toistotyön rasituksen vähentäminen ja vaivojen ennaltaehkäisy

Työaika ja kiireen hallinta

 • Työaika, lisä- ja ylityöt
 • Kiireen hallinta ja kiireestä johtuen tapaturmien ehkäisy

Työhön perehdyttäminen ja työnopastus

 • Perehdytyksen vastuut, sisältö ja hyödyt
 • Mitä on työnopastus ja milloin sitä tarvitaan?

Päihdetyö ja päihdeohjelma

 • Päihdeongelman tunnistaminen ja päihdeohjelma
 • Päihdeongelman käsittely työpaikalla ja ennalta ehkäisevä toiminta

Väkivallan uhka ja sen hallinta

 • Väkivallan uhka työpaikalla ja työnantajan velvollisuudet
 • Turvallisuusjärjestelyt ja työympäristön suunnittelu
 • Väkivaltatilanteiden jälkipuinti ja raportointi

Työsuojelun jatkokurssin tavoite

Tämän koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut henkilö

 • Tietää työsuojelun erityispiirteet palvelualoilla
 • Tuntee palvelualojen keskeisen työsuojelulainsäädännön
 • Tuntee työympäristön fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät
 • Ymmärtää käsin tehtävien nostojen ja siirtojen ja toistotyön kuormitustekijät
 • Ymmärtää kuinka kiireestä johtuvia tapaturmia voidaan ehkäistä
 • Tuntee perehdyttämisen ja työnopastuksen merkityksen
 • Osaa tunnistaa päihdeongelman työpaikalla ja toimia päihdeohjelman mukaan
 • Osaa toimia tilanteessa jossa työpaikalla on väkivallan uhka

Työsuojelukoulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa kaksipäiväisessä työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät tekemään koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus on enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.